ในหลวง ร.10 ถวายผ้าพระกฐิน วัดโสมนัส-วัดสุทัศน์
Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

ในหลวง ร.10 ถวายผ้าพระกฐิน วัดโสมนัส-วัดสุทัศน์

ในหลวง ร.10 ถวายผ้าพระกฐิน วัดโสมนัส-วัดสุทัศน์ .

เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 31 ต.ค. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดโสมนัสราชวรวิหาร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร พระประธานพระอุโบสถ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธาน ที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา

ลำดับต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ 3 หน แล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 แล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วเสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงลาพระสงฆ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงรับการทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึก จากสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี รับมอบของที่ระลึก จากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 2

เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระ ประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ 3 หน แล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 แล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงลาพระสงฆ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงรับการทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึกจากพระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี รับมอบของที่ระลึก แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

Copyright © 2020 NewsPepper