ร.10 เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิธ-วัดพระเชตุพน
Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

ร.10 เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิธ-วัดพระเชตุพน

ร.10 เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิธ-วัดพระเชตุพน

เมื่อเวลา 16.31 น. วันที่ 29 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วางพุ่มดอกไม้ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ

จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้สมเด็จพระอริย วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 7 กับพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และ พระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 9 ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ 3 หน แล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์ แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 ต่อมาเสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน) พระราชอุปัธยาจารย์ทรงคม ทรงทอดผ้าไตร 5 ไตรบนพระภูษาโยงที่อาสน์สงฆ์ พระสงฆ์ 5 รูปสดับปกรณ์ แล้วเสด็จฯไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงลาพระสงฆ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงรับการทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึก จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี รับมอบของที่ระลึก ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 2

Copyright © 2020 NewsPepper