หนุนธุรกิจเอสเอ็มอี LGBTQ ชาติพันธุ์ ให้ถือหุ้นเกิน 51%
Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

หนุนธุรกิจเอสเอ็มอี LGBTQ ชาติพันธุ์ ให้ถือหุ้นเกิน 51%

หนุนธุรกิจเอสเอ็มอี LGBTQ ชาติพันธุ์ ให้ถือหุ้นเกิน 51%

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) ,กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์, กูเกิล ประเทศไทย, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี ที่มีสัดส่วนผู้ประกอบการผู้หญิง, กลุ่ม LGBTQI (เพศทางเลือก), ผู้พิการ หรือกลุ่มชาติพันธุ์เป็นเจ้าของ โดยให้สามารถถือหุ้นเกิน 51% ของผู้ถือหุ้นหลัก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และให้โอกาสในการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาลงทุน โดยมีผู้ประกอบการ 100 ราย ตอบรับเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วในขณะนี้

“โครงการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความหลากหลาย ความรู้ทางด้านดิจิทัล และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเตรียมผู้ประกอบการสำหรับโลกแห่งการทำงานในอนาคต เมื่อผ่านการอบรมจะสามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องของยูนิลีเวอร์ต่อไป”

นายวีระพงศ์ กล่าวว่า ในปัจจุบัน สสว.มีการดำเนินงาน รวมถึงแผนในอนาคตเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมในผู้ประกอบการ อาทิ การดำเนินการร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรี การเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSMEs) ซึ่งมีการศึกษาสถานะของผู้ประกอบการสตรี ในทั้ง 10 ประเทศอาเซียน อีกทั้ง สสว.อยู่ระหว่างการดำเนินงานร่างแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 ปี 2566-2570 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และจะมีการนำประเด็นเรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศระบุไว้ในภาพรวม.

Copyright © 2020 NewsPepper